เครื่องวัดความขุ่นในน้ำ Turbidity Meter

Turbidity ( ความขุ่นในน้ำ) 
 
ความขุ่นเป็นคุณลักษณะที่สําคัญอย่างหนึ่งของน้ำซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้กันมากพอสมควร ซึ่งเป็นพารามิเตอร์ที่วัดได้ง่าย
จึงนิยมใช้เครื่องวัดประสิทธิภาพของขบวนการหลายประเภท เช่น ขบวนการกรองน้ำ ขบวนการตกตะกอน

ความขุ่นเกิดจากการที่ในน้ำมีสารที่ไม่ละลายน้ำขนาดเล็กแขวนลอยซึ่งเป็นไปได้ทั้งสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ เช่น ดิน ทรายละเอียดมาก
แพลงค์ตอน สารอินทรีย์ขนาดเล็กหรือจุลินทรีย์เป็นต้น ถ้าในน้้ำมีปริมาณสารแขวนลอยดังกล่าวอยู่ในปริมาณมากเมื่อแสงส่องมากระทบ
สารแขวนลอยนี้ จะทําให้เกิดการหักเหของแสงกระจัดกระจายไปทําให้มองเห็นน้ำมีลักษณะขุ่น สารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำนี้ อาจจะมีหรือไม่มีผลต่อสุขภาพอนามัยหรือระบบนิเวศน์วิทยาของแหล่งน้ำก็ได้สารแขวนลอยบางชนิดที่ทําให้น้ำมีความขุ่นอาจจะไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคมากนักแต่ทําให้น้ำนั้นไม่น่าใช้ในการอุปโภค บริโภค ทําให้น้ำรังเกียจและมีผลต่อระบบการนําน้ำมาใช้ประโยขน์ เช่น มีผลกระทบต่อระบบการกรองทําให้เครื่องกรองอุดตันและเสียเร็วและมีผลต่อระบบการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน เนื่องจากสารแขวนลอยจะห่อหุ้มจุลินรีย์ไว้ ทําให้คลอรีนไม่สามารถทําลายจุลินทรีย์ได้

ความขุ่นมีหน่วยเป็น NTU (Nephelometric Turbidity Units) น้ำธรรมชาติจะมีความขุ่นอยู่เสมอ

  • น้ำใสจะมีค่าความขุ่นไม่เกิน 25 NTU
  • น้ำขุ่นปานกลางมีค่าความขุ่นระหว่าง 25 – 100 NTU
  • น้ำขุ่นมากจะมีค่าความขุ่นเกิน 100 NTU

    Note : น้ำประปาเพื่อชุมชนไม่ควรมีความขุ่นเกิน 5 หน่วย

  

Visitors: 130,230