เครื่องวัดกรดด่างน้ำ pH meter

การวัดค่า pH ในน้ำ


ค่า pH (พีเอช)  คือ ค่าที่บอกความเป็นกรดด่าง ซึ่งค่า pH มีความสำคัญมากในกระบวนการผลิต, บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม,
การเลี้ยงกุ้ง-ปลา และปลูกผักไฮโดรโปรนิค จึงมีความจำเป็นที่ต้องควบคุมและตรวจสอบค่า  pH เป็นประจำ
และในบรรดาพารามิเตอร์ทั้งหลายที่บอกถึงลักษณะน้ำเสีย พีเอชเป็นพารามิเตอร์ที่มีประโยชน์มากที่สุดและวัดได้ง่ายที่สุด

การวัดค่า pH สามารถวัดได้หลายวิธี
 
-pH meter (พีเอชมิเตอร์) สามารถวัดค่า pH ได้อย่างแม่นยำ  จำเป็นต้องมีการคาลิเบรตเพื่อให้วัดค่า pH ได้อย่างถูกต้อง 
และต้องมีการรักษาดูแล pH electrode อย่างถูกวิธี 
-pH test kit (น้ำยาวัดค่าพีเอช) ชุดหาค่า pH โดยการหยดน้ำยาลงในของเหลวที่ต้องการหาค่า pH ของเหลวจะเปลี่ยนสี 
และน้ำสีไปเทียบกับแผ่นสี pH เพื่ออ่านค่า pH 
-pH test strip (แผ่นวัดค่าพีเอช)  หาค่า pH โดยการจุ่มแผ่นวัดค่า pH ลงในของเหลวที่ต้องการหาค่า pH  
แผ่นวัดค่าพีเอชจะเปลี่ยนสี นำไปเทียบกับแผ่น pH เพื่ออ่านค่า pH
 

Visitors: 130,229