เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ ( Thermometer )

การวัดอุณหภูมิ (temperature measurement) และการควบคุมในกระบวนการแปรรูปอาหารให้คงที่ หรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ 
เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญโดยการเลือกใช้เครื่องมือวัดอุณหภุมิให้เหมาะสมกับงาน และหากผู้ใช้งานเข้าใจหลักการวัดและการเลือกใช้
เครื่องมือวัดอุณหภูมิอย่างถูกต้อง จะสามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการตัวอย่างเครื่องมือวัดอุณหภูมิ ได้แก่ หน่วยของอุณหภูมิที่สำคัญและใช้ในปัจจุบัน ได้แก่ องศาเซลเซียส (Celcius, oC) องศาฟาเรนไฮต์ (Fahrenheit, oF) และเคลวิน (Kelvin, K) 


 

Visitors: 125,631