ชุดทดสอบโคลิฟอร์มบนภาชนะ

ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะ

ใช้ตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่ปนเปื้อนในภาชนะสัมผัสอาหาร มือผู้สัมผัสอาหาร และอาหารโดยสังเกตจากการเปลี่ยนสี
ของอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียจากสีม่วงเป็นสีอื่นเช่น สีม่วงปนเหลือง สีเหลือง
มีความขุ่นและมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อเขย่าเบา ๆและมีกลิ่นเหม็นบูด ใช้ตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวัง
และลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร

จำนวนตัวอย่าง : 1 ตัวอย่าง / ชุด

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 123,940