ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ

Model Testing Item Range Reaction Time Quantity Use in Seawater
WAK-Zn Zn Zinc 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 1 min. 50 times
WAK-Zn(D) Zn(D) Zinc (Low Range) 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, ≥2 mg/L 6 min. 40 times
WAK-SO3(C) SO3(C) Sulfite (High Range) 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 mg/L 10 sec. 50 times
WAK-MAL MAL M-Alikalinity 0, 20, 30, 40, 50, 60, 80, ≥100 CaCo3 mg/L 20 sec. 50 times
WAK-Al Al Aluminum 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 1 min. 40 times
WAK-Cl(300) Cl(300) Chloride (300) ≤200, about 250, ≥300 mg/L 10 sec. 40 times ※2
WAK-Cl(200) Cl(200) Chloride (200) ≤100, about 150, ≥200 mg/L 10 sec. 40 times ※2
WAK-Cl(D) Cl(D) Chloride (Low Range) 0, 2, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 1 min. 40 times ※2
WAK-ClO(C) ClO(C) Residual Chlorine (High Range) 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300, 600, ≥1000 mg/L 10 sec. 50 times
WAK-ClO·DP ClO·DP Residual Chlorine (Free) 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L 10 sec. 50 times
WAK-T·ClO T·ClO Total Residual Chlorine 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 5 mg/L 2 min. 50 times
WAK-ClO2 ClO2 Chlorine Dioxide 0.2, 0.4, 0.6, 1, 2, 5, 10 mg/L 10 sec. 40 times
WAK-NaClO2 NaClO2 Sodium Chlorite 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 300, 500, ≥1000 mg/L 10 sec. 40 times
WAK-NaClO2(D) NaClO2(D) Sodium Chlorite (Low Range) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 1 min. 40 times
WAK-O3 O3 Ozone 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 1 min. 50 times
WAK-CS CS Cationic Surfactants 0, 5, 10, 20, ≥50 mg/L 5 min. 50 times
WAK-H2O2(C) H2O2(C) Hydrogen Peroxide (High Range) 3, 7, 13, 20, 35, 70, 100, 130, 200, 400, 700 mg/L 20 sec. 50 times
WAK-H2O2 H2O2 Hydrogen Peroxide 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 1 min. 50 times
WAK-PMD PMD Potassium Permanganate Consumption 0, 3, 6, 10, 12, 15 mg/L 7 min. 50 times ※3
WAK-Au Au Gold 0, 2, 5, 10, 20 mg/L 30 sec. 40 times
WAK-Ag Ag Silver 0, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 3 min. 50 times
WAK-Me Me Metals (Cu, Zn, Mn, Ni, Cd) 0, 0.2, 0.5, 1, 2, ≥5 mg/L 1 min. 50 times
WAK-GLU GLU Glucose 0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/100 mL
0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L
10 min. 40 times ※3
WAK-Cr·T Cr·T Total Chromium 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 5.5 min. 40 times
WAK-Cr6+ Cr6+ Chromium (Hexavalent) 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 2 min. 50 times
WAK-Cblt Cblt Cobalt 0, 0.5, 1, 2, 5, ≥10 mg/L 3 min. 40 times
WAK-CN-2 CN-2 Free Cyanide ≤0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 8 min. 40 times
WAK-COD(H) COD(H) COD (High Range) 0, 30, 60, 120, 200, ≥250 mg/L 5 min. 50 times
WAK-COD COD COD 0, 5, 10, 13, 20, 50, 100 mg/L 5 min. 50 times ※5
WAK-COD(D) COD(D) COD (Low Range) 0, 2, 4, 6, ≥8 mg/L 5 min. 50 times ※6
WAK-SiO2 SiO2 Silica 5, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L 6.5 min. 40 times
WAK-SiO2(D) SiO2(D) Silica (Low Range) 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 6.5 min. 40 times
WAK-TH TH Total Hardness 0, 10, 20, 50, 100, 200 mg/L 30 sec. 50 times
ZAK-RC * RC Tannin in Green Tea 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/100mL 1 min. 10 times
WAK-NO2(C) NO2(C) Nitrite (High Range) 16, 33, 66, 160, 330, ≥660 mg/L 5 min. 50 times ※7
Nitrite-Nitrogen (High Range) 5, 10, 20, 50, 100, ≥200 mg/L
WAK-NO2 NO2 Nitrite 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L 2 min. 50 times
Nitrite-Nitrogen 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 mg/L
WAK-NH4(C) NH4(C) Ammonium (High Range) 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L 10 min. 50 times
Ammonium-Nitrogen (High Range) 0, 0.5, 1, 2, 5, 10, ≥20 mg/L
WAK-NH4 NH4 Ammonium 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 5 min. 50 times
Ammonium-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
WAK-NO3(C) NO3(C) Nitrate (High Range) 90, 225, 450, 900, 2250, 4500 mg/L 5 min. 50 times
Nitrate-Nitrogen (High Range) 20, 50, 100, 200, 500, 1000 mg/L
WAK-NO3 NO3 Nitrate  1, 2, 5, 10, 20, 45 mg/L 3 min. 50 times
Nitrate-Nitrogen 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L
WAK-TN·i TN·i Total Nitrogen (Inorganic) 0, 5, 10, 25, 50, 100 mg/L 20 min. 40 times
WAK-Fe Fe Iron 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 2 min. 50 times
WAK-Fe(D) Fe(D) Iron (Low Range) 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L 2 min. 50 times
WAK-Fe2+ Fe2+ Iron (Divalent) 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 30 sec. 50 times
WAK-Fe2+(D) Fe2+(D) Iron (Divalent) (Low Range) 0.1, 0.2, 0.5, 0.8, 1.2, 2.5 mg/L 30 sec. 50 times
WAK-Fe3+ Fe3+ Iron (Trivalent) 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 30 sec. 50 times
WAK-Cu Cu Copper 0.5, 1, 2, 3, 5, ≥10 mg/L 1 min. 50 times
WAK-CuM CuM Copper (DDTC) 0.5, 1, 3, 5, 10 mg/L 2 min. 50 times
WAK-Ni Ni Nickel 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 2 min. 50 times
WAK-Ni(D) Ni(D) Nickel (DPM) 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 2 min. 50 times
WAK-Pd Pd Palladium 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 mg/L 1 min. 50 times
WAK-pH pH pH pH 5.0 - 9.5    0.5 increment    10 step 20 sec. 50 times
WAK-TBL TBL pH-TBL pH 1.6 - 3.4    0.2 increment    10 step 20 sec. 50 times
WAK-BCG BCG pH-BCG pH 3.6 - 6.2    0.2 increment    14 step 20 sec. 50 times
WAK-BTB BTB pH-BTB pH 5.8 - ≥8.0    0.2 increment    12 step 20 sec. 50 times
WAK-PR PR pH-PR pH ≤6.2 - ≥8.8 12step 20 sec. 50 times
WAK-TBH TBH pH-TBH pH 8.2 - 9.6    0.2 increment    7 step 20 sec. 50 times
ZAK-ANC * ANC pH-Anthocyanin pH 2 - 13    1 increment 12 step 1 min. 10 times
WAK-VC-2 VC Vitamin C 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 4 or more mg/100mL 3 min. 40 times
Ascorbic Acid 1, 2, 5, 10, 20, 40 or more mg/L
WAK-HYD HYD Hydrazine 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 10 min. 40 times
WAK-PNL PNL Phenol 0, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 8 min. 40 times
WAK-F F Fluoride (Free) 0, 0.4, 0.8, 1.5, 3, ≥8 mg/L 10 min. 50 times
WAK-B(C) B(C) Boron (High Range) 0, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 10 min. 40 times
WAK-B B Boron 0, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 30 min. 50 times
ZAK-PP * PP Polyphenol 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2 mg/100mL 3 min. 10 times
WAK-FOR FOR Formaldehyde 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2 mg/L 4 min. 40 times
WAK-Mg Mg Magnesium 0, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 1 min. 50 times
Magnesium Hardness 0, 4.1, 8.2, 20.5, 41, 82 mg/L
WAK-Mn Mn Manganese 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 mg/L 30 sec. 50 times
WAK-Mo Mo Molybdenum 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 mg/L 1 min. 50 times
WAK-S S Sulfide (Hydrogen Sulfide) 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L 3 min. 40 times
WAK-SO4(C) SO4(C) Sulfate (High Range) 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 or more mg/L 10 seconds 40 times ※8
WAK-PO4(C) PO4(C) Phosphate (High Range) 2, 5, 10, 20, 50, 100 mg/L 1 min. 40 times
Phosphate-Phosphorus (High Range) 0.66, 1.65, 3.3, 6.6, 16.5, 33 mg/L
WAK-PO4 PO4 Phosphate 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 mg/L 1 min. 40 times
Phosphate-Phosphorus 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 mg/L
WAK-PO4(D) PO4(D) Phosphate (Low Range) 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 mg/L 5 min. 40 times
Phosphate-Phosphorus (Low Range) 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1 mg/L
Visitors: 129,012