มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม

ดัชนีคุณภาพน้ำ ค่ามาตรฐาน
ความเป็นกรดและด่าง (pH)
อุณหภูมิ

 มีค่าไม่เกิน 5.5 - 9.0
 ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส

Total Dissolved Solids                                            1. ค่า TDS ไม่เกิน  3,000 มิลลิกรัมต่อลิตรหรืออาจแตกต่างจาก
ที่กําหนดไว้ขึ้นอยู่่กับปริมาณน้ำทิ้งจากแหล่งรองรับน้ําทิ้ง
หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรมแต่ต้องไม่มากกว่า 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
2. น้ํำทิ้ง ซึ่งระบายออกจากโรงงานลงสู่แหล่งน้ําที่มีค่าความเค็ม (Salinity)
มากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่า TDS จะมีคามากกว่าค่า
TDS ที่มีอยู่ในแหล่งน้ําได้ไม่เกิน 5,000 มิลลิกรัมต่อลิตร
สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิตร หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้
ขึ้นกับ ปริมาณน้ําทิ้งแหล่งรองรับน้ําทิ้ง หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
แต่ต้องไม่มากกว่า 150 มิลลิกรัมต่อลิตร
โลหะหนัก 
 1 ปรอท (Mercury)  ไม่มากกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร
 2 เซเลเนียม (Selenium)  ไม่มากกว่า 0.02 มิลลิกรัมต่อลิตร
 3 แคดเมียม (Cadmium)  ไม่มากกว่า 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร
 4 ตะกั่ว (Lead)  ไม่มากกว่า 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร
 5 อาร์เซนิค (Arsenic)  ไม่มากกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร
 6 นิเกิล (Nickel)  ไม่มากกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 7 ทองแดง (Copper)  ไม่มากกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 8 สังกะสี (Zinc)  ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 9 แมงกานีส (Manganese)  ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 10 ซัลไฟด์ (Sulphide)  ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 11 ไซยาไนด์ (Cyanide)  ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 12 ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde)  ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 13 สารประกอบฟีนอล (Phenols Compounds)  ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 14 คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)  ไม่มากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
 15 น้ํามันและไขมัน (Oils & Greases)  ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร
 16 ค่าบีโอดี (Biological Oxygen Demand)  ที่อุณหภูมิ 20 C เวลา 5 วัน ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร
 หรืออาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ขึ้นกับปริมาณน้ำทิ้ง
 แหล่งรองรับน้ำทิ้งหรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่
 กรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนดแต่ต้องไม่มากกว่า 60 มิลลิกรัมต่อลิตร
 17 ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen)  ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัมต่อลิตร หรืออาจแตกตางจาก
 ที่กําหนดไว้ขึ้นกับปริมาณน้ํำทิ้ง แหล่งรองรับน้ํำทิ้ง
 หรือประเภทโรงงานอุตสาหกรรมแต่ต้องไม่มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร
 18 ค่าซีโอดี (COD หรือ Chemical Oxygen Demand)  ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัมต่อลิตรหรืออาจแตกต่างจากที่กําหนดไว้
 ขึ้นกับปริมาณน้ําทิ้ง แหล่งรองรับน้ําทิ้งหรือประเภท
 ของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 กําหนดแต่ต้องไม่มากกว่า 400 มิลลิกรัมต่อลิตร

Visitors: 129,010