มาตรฐานน้ำประปา

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา
 
พารามิเตอร์ หน่วยการวัด มาตรฐานคุณภาพน้ำ
1. คุณสมบัติทางกายภาพ
 สีปรากฏ (Apperancecolour)  Pt-Co Unit  15
 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)   -  6.5 - 8.5
 ความขุ่น (Turbidity)  NTU  4
 รสและกลิ่น   -  ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ
2. คุณสมบัติทางเคมี   
 ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (Total dissolved solids)  mg/l  600
 เหล็ก (Iron)  mg/l  0.3
 แมงกานีส(Manganese)  mg/l  0.3
 ทองแดง (Copper)  mg/l  2.0
 สังกะสี (Zinc)  mg/l  3.0
 ความกระด้างทั้งหมด (Total hardness as CaCO3 )  mg/l  300
 ซัลเฟต(Sulfate)  mg/l  250
 คลอไรด์(Chloride)  mg/l  250
 ฟลูออไรด์ (Fluoride)  mg/l  0.7
 ไนเตรทในรูปไนเตรท(Nitrate as NO3 )  mg/l  50
 ไนไตรท์ในรูปไนไตรท์(Nitrite as NO2 )  mg/l  3
 3.คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา  
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด(Total Coliform bacteria) ต่อ100ml ไม่พบ
อีโคไล (E.coli) ต่อ100ml ไม่พบ
สแตฟฟิลโลค็อกคัส ออเรียส(Staphylococcusaureus) ต่อ100ml ไม่พบ
แซลโมเนลลา (Salmonellaspp.) ต่อ100ml ไม่พบ
คลอสทริเดียมเพอร์ฟริงเจนส์(Clostridium perfringens) ต่อ100ml ไม่พบ
4.สารเป็นพิษ
ปรอท (Inorganic mercury)  mg/l  0.001
ตะกั่ว (Lead)  mg/l  0.01
สารหนู (Arsenic)  mg/l  0.01
ซีลีเนียม(Selenium)  mg/l  0.01
โครเมียม (Chromium)  mg/l 0.05
แคดเมียม (Cadmium)  mg/l 0.003
แบเรียม (Barium)  mg/l 0.7
ไซยาไนด์ (Cyanide )  mg/l 0.07
5.ไตรฮาโลมีเทน    
คลอโรฟอร์ม (Chloroform) µg/l  300 
โบรโมไดคลอโรมีเทน (Bromodichloromethane) µg/l   60
ไดโบรโมคลอโรมีเทน(Dibromochloromethane) µg/l 100

  • คุณสมบัติของน้ำ น้้าจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสารต่างๆ ที่ละลายปะปนอยู่ในน้้าการที่มีสารต่าง ๆ ละลาย ปะปนอยู่ในน้้า คุณสมบัติของน้้ามีรายละเอียดดังนี้ 1 คุณสมบัติทางกาย...

  • วิธีหนึ่งในการควบคุมการเกิดมลภาวะทางน้ํา ก็คือการไม่ผลิตสารมลพิษทางน้ํา หรือผลิตให้น้อยลงเท่าที่จะทําได้หากเกิดมลพิษทางน้ํำขึ้นแล้วจะต้องมีการกําจัดมลพิษ ในน้ําให้เหลือน้อยที่สุดกา...

  • ดัชนีคุณภาพน้ำ ค่ามาตรฐาน ความเป็นกรดและด่าง (pH)อุณหภูมิ มีค่าไม่เกิน 5.5 - 9.0ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส Total Dissolved Solids 1. ค่า TDS ไม่เกิน 3,000 มิล...

  • เราสามารถประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินได้จากความผิดปกติของพืชที่แสดงออก เนื่องจากการขาดธาตุอาหารซึ่งจะแสดงออกมาค่อนข้างชัดเจนและถือว่าเป็นโรคทางสรีระ เช่น แคระแกรน ยอดงอหยิก ...
Visitors: 130,228