เครื่องวัดความชื้นในดิน
การวัดความชื้นในดิน เป็นการวัดปริมาณของน้ำที่กระจายอยู่ตามช่องระหว่างเม็ดดิน ซึ่งสามารถวัดความชื้นในดินได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน วิธีการวัด หรือการแสดงค่าโดยเครื่องมือที่ใช้วัดความชื้นดิน การแสดงปริมาณความชื้นดินที่นิยมทั่วไป มี 3 วิธี 


1) ปริมาณความชื้นดินโดยน้ำหนัก เป็นค่าเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักของความชื้นดินกับน้ำหนักของดินอบแห้ง หน่วยวัดอาจแสดงสัดส่วนของน้ำหนักเป็นกรัมต่อกรัม หรือแสดงเป็นร้อยละโดยน้ำหนัก (% by weight) ก็ได้ เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการหาค่าความชื้นดิน
2) ปริมาณความชื้นดินโดยปริมาตร เป็นปริมาณความชื้นดินที่เปรียบเทียบระหว่างปริมาตรของความชื้นดินกับปริมาตรดิน หน่วยวัดอาจแสดงเป็น เช่น มิลลิลิตร/มิลลิลิตร หรือ ร้อยละโดยปริมาตร (% by volume) ก็ได้
3) ปริมาณความชื้นดินเป็นความสูงของน้ำ เป็นการคำนวณจากสัดส่วนหรือร้อยละของความชื้นดินโดยปริมาตรหรือน้ำหนัก โดยจะต้องระบุความลึกของดิน มีหน่วยเช่นเดียวกับหน่วยความสูงของดินที่ใช้ในการคำนวณ เช่น ซม. มิลลิเมตร หรือ นิ้ว เช่น ความชื้นของน้ำในดินที่ตลอดความลึก 50 เซนติเมตร จะมีความสูงเท่ากับ 13 เซนติเมตร เมื่อดินมีปริมาณความชื้น 20% และมีค่าความหนาแน่นรวมของดินเท่ากับ 1.3 กรัมต่อมิลลิลิตร มักใช้ในการคำนวณปริมาณน้ำเพื่อการชลประทาน


สำหรับค่าความชื้นที่มีค่า 0-700 หรือมากกว่า นั้น อาจเป็นค่าที่อ่านได้จากการวัดความชื้นดินแบบทางอ้อม โดยใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์วัดการต้านทานไฟฟ้าหรือการนำไฟฟ้าของน้ำในดิน แล้วแปลงเป็นค่าของปริมาณของน้ำในดิน มีหน่วยวัดเป็นมิลลิโวลล์ (mv) หรืออาจอ่านค่าเป็นร้อยละโดยปริมาตร ได้เลย แล้วแต่ชนิดหรือรุ่นของเครื่องมือดินจะมีปริมาณความชื้นน้อยที่สุดเมื่อดินแห้งสนิท และมีปริมาณความชื้นมากที่สุดเมื่อดินอิ่มตัวด้วยน้ำหรือมีน้ำอยู่เต็มช่องว่างในดิน โดยดินที่มีเนื้อดินเป็นทรายจัดจะมีค่าความชื้นดินเมื่ออิ่มตัวด้วยน้ำ (ค่าสูงสุด) น้อยกว่าดินเหนียวมาก เนื่องจากมีปริมาณช่องว่างในดินน้อยกว่า ดังนั้นหากต้องการเปรียบเทียบว่าดินมีความชื้นมากหรือน้อย ควรเปรียบเทียบจากค่าน้อยสุด-ค่าสูงสุดโดยวิธีการวัดหรือหน่วยวัดเดียวกัน เกณฑ์การจำแนกก็จะมีหลากหลาย ดินมีระดับความชื้นดีหรือไม่ดีนั้น ต้องดูจากความต้องการใช้งาน
 เครื่องวัดความชื้นในดิน Lutron  Professional Soil Moisture Meter (PMS-714)


Specification

Model               Lutron  Professional Soil Moisture Meter (PMS-714)
Display LCD Size 28mm x 19mm
Measurement range 0% to 50% moisture
Resolution 0.1%
Accuracy ± 5% at 23 ± 5°C
Circuit Custom microprocessor LSI circuit
Probe 2-pin moisture electrode
Data hold Freeze the display reading
Sampling time Approx. 0.8 seconds
Operating temperature 0 to 50°C
Operating humidity Less than 80%
Power supply DC 1.5V battery (UM4/AAA) x 4
Power current Approx. DC 12mA
Weight 267g / 0.58lb including batteries
Dimensions (meter body) 172 x 40 x 40mm
Dimensions (probe) 220mm x 10mm diameter
Total length 392mm
ATAGO PAL SOIL MOISTURE METER

 

 

 

PAL-Soil has dual scales of Gravimetric soil moisture and Volumetric soil moisture.
Save on time, labor, and material with PAL-Soil. A measurement only takes 10 minutes whether out in the fields or in the lab.
In accordance with ISO 16586:2003 “Soil quality – Determination of soil water content as a volume fraction on the basis of known dry bulk density – Gravimetric.”

Specifications
Model PAL-Soil
Cat.No. 4571
Scale Gravimetric soil moisture
Volumetric soil moisture
Temperature
Measurement Range Gravimetric soil moisture : 0 to 200% 
Volumetric soil moisture : 0 to 100%
Temperature : 10.0 to 40.0°C
Resolution Gravimetric soil moisture : 1%
Volumetric soil moisture : 1%
Temperature : 0.1°C
Measurement Accuracy Gravimetric soil moisture : ±2% (0 to 40%), ±5% (41 to 100%)
Volumetric soil moisture (Repeatability) : ±1% (0 to 60%), 
±2%(61 to 100%)
Temperature : ±1.0°C
Temperature compensation range 10 to 40゚C (Automatic Temperature Compensation)
Ambient Temperature 10 to 40゚C
Sample Volume 0.3 mL
Measurement Time 3 seconds
Power Supply 2 x AAA Batteries
Battery Life About 11,000 measurements
(when an alkaline battery is used)
International Protection Class IP65 Dust-tight and Protected against water jets.
Dimensions & Weight 55(W) x 31(D) x 109(H)mm, 100g (Main Unit only)

 


 

Takemura Soil PH & Moisture DM15Specification

-pH Range : 3-8 pH
-pH Resolution : 0.2 pH
-Humidity Range : 1-8 %
-Dimension : 48 (W) x 48 (H) x 160 (L) mm
-Weight : 135g

 


 

Visitors: 129,015