เครื่องวัดซีโอดี COD Meter

ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand, COD)  เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือครัวเรือน  ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถนำมาใช้ในการออกแบบเพื่อติดตามและควบคุมในกระบวนการบำบัดนำเสียได้อย่างรวดเร็ว  เพราะใช้เวลาในการวิเคราะห์เพียง 2 ชม.เท่านั้น
หลักการของวัดค่าซีโอดีเป็นการวัดปริมาณของออกซิเจนที่ใช้ในการออกซิเดชันสารอินทรีย์ในน้ำให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำภายใต้สภาวะที่เป็นกรดเพื่อใช้ในการทำปฏิกิริยาทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดในสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม  โดยปกติจึงพบว่าค่าซีโอดีมักจะมีค่าสูงกว่าบีโอดีเสมอแตกต่างกันที่ค่าบีโอดีต้องใช้จุลินทรีย์ คือ แบคทีเรียในการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น


นอกจากนี้  ผลการวิเคราะห์ค่าซีโอดียังสามารถหาค่าความสัมพันธ์กับค่าบีโอดีคือใช้ประมาณการค่าของบีโอดีเบื้องต้นได้ และเมื่อใช้พิจารณาร่วมกันจะสามารถบอกได้ว่าแหล่งน้ำมีสารพิษเจือปนหรือไม่สารอินทรีย์คาร์บอน หรือสารอินทรีย์ต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามและควบคุมการะบวนการบำบัดน้ำเสียได้ 
  

Visitors: 130,227