เครื่องวัดดิน
ความเป็นกรดด่างของดิน
 

โดยทั่วไป ค่าความเป็นกรดด่างของดินจะอยู่ที่ประมาณ  3.0-9.0

ค่า pH  การแปลผล
pH < 7.0 สภาพเป็นกรดของดิน
pH =7.0 สภาพความเป็นกลางของดิน
pH > 7.0 สถาพเป็นด่างของดิน


แต่ละค่าของ pH ที่ต่างกันหนึ่งหน่วย จะบอกความเป็นกรดที่แตกต่างกันสิบเท่า เช่นเดียวกับดินที่มี pH สูงกว่า 7.0 ก็จะบอกสภาพความเป็นด่าง
ของดิน ยิ่งมีค่าสูงกว่า 7.0 เท่าใด ความเป็นด่างก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น และจะเป็นด่างมากขึ้นเป็นสิบเท่าต่อความแตกต่างกันหนึ่งหน่วยของค่า pH

ถ้าดินมี pH สูงหรือต่ำกว่ากว่าปกติ  จะทำให้พืชไม่สามารถดึงดูดเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น 
ธาตุฟอสฟอรัส จะอยู่ในรูปของสารละลายที่พืชดึงดูดไปใช้ได้ง่าย เมื่อดินมี pH อยู่ระหว่าง 6.0-7.0 
ถ้าดินมี pH สูง หรือต่ำกว่าช่วงนี้ ความเป็นประโยชน์ของธาตุ ฟอสฟอรัสในดินก็ลดน้อยลง เพราะไปทำปฏิกิริยากับแร่ธาตุต่างๆ ในดินได้ง่ายขึ้น และแปรสภาพเป็นสารประกอบที่ละลายน้ำยาก 
เมื่อสภาพดินเป็นกรดรุนแรง พืชที่ปลูกจะไม่เจริญเติบโตและงอกงามเท่าที่ควร เราสามารถแก้ไขดินที่เป็นกรดมากจนเกินไปนี้ (pH ต่ำกว่า 5.0) ให้มีระดับ pH สูงขึ้นได้ โดยการใส่สารประกอบพวกปูนขาว (Ca(OH2)) หินปูนที่บดละเอียดเป็นฝุ่น (CaCO3) และปูนมาร์ล (marl) ซึ่งเป็นสารประเภทเดียวกันกับหินปูน สารประกอบพวกนี้เมื่อใส่ลงไปในดินจะมีฤทธิ์เป็นด่างและจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับกรด ทำให้สารพวกกรดในดินลดน้อยลง และมีสารพวกด่างสูงขึ้น


การวัดความเป็นกรดด่างของดินสามารถวัดได้หลายวิธี แต่ที่นิยมใช้กันมาที่สุดในปัจจุบันมี 2 วิธี

1. การวัดค่า pH ของดินสามารถวัดได้ด้วยเครื่องวัด pH มิเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่วัดค่า pH ได้ถูกต้องแม่นยำและใช้งานง่าย 
2. ชุดตรวจสอบการเทียบสี โดยการใช้น้ำยาเปลี่ยนสีที่จะเปลี่ยนสีของตัวเองเป็นสีต่าง ๆ เมื่ออยู่ในดินที่มีปริมาณ pH 
เรียกว่า pH Test Kit หรือชุดตรวจสอบ pH 


Visitors: 125,622