ชุดทดสอบค่าออกซิเจนในน้ำ DO Test Kit

 

 

 


Dissolved Oxygen Test Kit

ชุดทดสอบ Oxygen ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำเป็นค่าบ่งชี้ ถึงคุณภาพน้ำ

ซึ่งมีความสำคัญต่อสัตว์น้ำและพืช หากปริมาณออกซิเจนในน้ำน้อยเกินไป

อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและพืชน้ำได้

 

Range

0.5-15.0 mg/l O2

Increment

0.5 mg/l O2

Packing volume

50 tests

Method 

Titration by drop count

Visitors: 130,231