กระดาษวัด pH

 

  TEST STRIP


        

       กระดาษวัดค่า pH range 0 - 13


 

Hydrion S/R Dispenser 1-13
กระดาษวัดค่า pH แบบม้วน (ยาว 4.5 เมตร/กล่อง)
ค่าเทียบสี [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

 

 

 

        กระดาษวัดค่า pH range 1 - 14

  

 

Hydrion S/R Dispenser 1-14
กระดาษวัดค่าpH แบบม้วน (ยาว 4.5 เมตร/กล่อง)

ค่าเทียบสี [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

 

 

 

          กระดาษวัดค่า pH range  0 - 6

 

 

Hydrion S/R Dispenser 0.0-6.0
กระดาษวัดค่าpH แบบม้วน (ยาว 4.5 เมตร/กล่อง)
ค่าเทียบสี [0.0] [0.5] [1.0] [1.5] [2.0] [2.5] [3.0] [3.5]  [4.0] [4.5] [5.0] [5.5] [6.0] 

 

     

           

          กระดาษวัดค่า pH range  5 - 9

 

 

Hydrion  Single Roll Paper 5.0-9.0
กระดาษวัดค่าpH แบบม้วน (ยาว 4.5 เมตร/กล่อง)
ค่าเทียบสี [5.0] [5.5] [6.0] [6.5] [7.0] [7.5] [8.0] [8.5] [9.0]

 

 

 

          กระดาษวัดค่า pH range  6.5 - 13

 

 

Hydrion S/R Dispenser 6.5-13.0
กระดาษวัดค่า pH แบบม้วน (ยาว 4.5 เมตร/กล่อง)
ค่าเทียบสี  [6.0] [6.5] [7.0] [7.5] [8.0] [8.5] [9.0] [9.5] [10.0] [10.5] [11.0] [11.5] [12.0] [12.5] [13.0] 

 

 

          กระดาษวัดค่า pH range 4.9 - 6.9

       

 

  Hydrion Micro Fine Dispenser 4.9-6.9
  กระดาษวัดค่าpH แบบม้วน ชนิดละเอียด (ยาว 4.5 เมตร/กล่อง)
  ค่าเทียบสี [4.9] [5.1] [5.4] [5.7] [6.0] [6.3] [6.6] [6.9]

 

 

 

 

  

Visitors: 129,014