เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO Meterปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ Dissolved oxygen เป็นค่าที่มีความสำคัญมากจะบอกปริมาณออกซิเจนน้ำซึ่งมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ และสามารถบอกว่าน้ำนั้นดีหรือเสีย 

มาตรฐานน้ำดี จะมีค่าออกซิเจนในน้ำ 5-8 mg/l  
มาตรฐานน้ำเสีย จะมีค่าออกซิเจนในน้ำน้อยกว่า 3 mg/l

 การหาปริมาณออกซิเจนในน้ำ

1.ใช้เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (DO meter) ซึ่งใช้งานสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ สามารถพกพาใช้งานภาคสนามได้
2.ใช้ DO test kit เป็นวิธีการทางเคมีโดยการใช้การไตเตรทเพื่อหาปริมาณออกซิเจนในน้ำ ซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ประหยัด 

 


 

Visitors: 125,631