ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ Hardness Test Kit

 

 

 

Hardness Test Kit   ช่วง    0 - 25 mg /l

                                 ช่วง  51 - 1224 mg/l

                                 ช่วง    0 - 30/0-300 mg/l

 

ชุดทดสอบ Hardness ช่วงการวัด 51-1224 mg/l  เหมาะกับน้ำที่มีความกระสูงมาก 

การตรวจสอบและควบคุมความกระด้างของน้ำ มีความสำคัญมากในโรงงานจะมีการควบคุมความกระด้าง

ของน้ำเพื่อไม่ใหเกิดความเสียหายต่อเครื่องจักร หรือคุณภาพของสินค้า เช่น ในระบบน้ำหล่อเย็น

การผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมการทอ และการฟอกย้อม เป็นต้น

 

ชุดทดสอบ Hardness 0-25 mg/l  เหมาะกับน้ำกระด้างแบบอ่อน  เป็นการตรวจสอบและควบคุม

ความกระด้างของน้ำ มีความสำคัญมากในโรงงานจะมีการควบคุมความกระด้างของน้ำ เพื่อไม่ใหเกิด

ความเสียหายต่อเครื่องจักร หรือคุณภาพของสินค้า เช่น ในระบบน้ำหล่อเย็น การผลิตกระดาษ

อุตสาหกรรมการทอ และการฟอกย้อม เป็นต้น

 

ชุดทดสอบ Hardness 0 - 30/0-300 mg/l  เหมาะกับน้ำกระด้างแบบทั่วไปที่ไม่เกิน 300 mg/l

การตรวจสอบและควบคุมความกระด้างของน้ำ มีความสำคัญมากในโรงงานจะมีการควบคุมความกระด้าง

ของน้ำเพื่อไม่ใหเกิดความเสียหายต่อเครื่องจักร หรือคุณภาพของสินค้า เช่น ในระบบน้ำหล่อเย็น

การผลิตกระดาษ อุตสาหกรรมการทอ และการฟอกย้อม เป็นต้น

 

 

RANGE

Range

0-25 mg/CaCO3

51-1224 mg/lCaCO3

0-30/0-300 mg/l CaCO3 

Increment

0/2/5/10/25 

51 mg/l CaCO3

1 mg./l / 10 mg/l CaCO3 

Packing Volume

300 tests

50 tests 

Sample 5 ml. ,EDTA Method 

Method

Colorimetry  (compared with standard color card)

Titration by drop count 

Volumetric  Titration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 130,229