ชุดทดสอบค่าพีเอชในน้ำ pH Test Kit


 
  
pH Test Kit  4.5 - 9.0 and  7.0 - 9.1

ชุดทดสอบ pH ใช้สำหรับวัดค่า pH ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม

สิ่งทอ เครื่องสำอาง เป็นต้นรวมทั้งสามารถตรวจสอบความเป็นกรดด่าง

ของแหล่งน้ำดิบและบ่อบำบัดน้ำเสีย    

 

Range

4.5 - 9.0

7.0-9.1

Increment

0.5

0.3

Packing Volume

25 ml./250 tests

25 ml./200 tests

Method

Colorimetry (compared with
standard  color car
d)

Colorimetry (compared with
standard color card)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 130,227